Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności (dalej „Polityka Prywatności”) Zakładu Mięsno – Wędliniarskiego KAMINIARZ sp. z o.o. S.K., ul. Leszczyńska 28, 64-115 Święciechowa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000450766 (dalej „Kaminiarz”) dla strony internetowej www.lubienaboczku.pl (dalej „Strona Internetowa”), zwanej również “Serwisem”. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z polityką prywatności i przestrzegać jej postanowień. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Polityki Prywatności, nie powinien korzystać ze Strony Internetowej.

Tekst, zdjęcia, grafiki, dźwięk, animacje i filmy, a także ich układ na Stronie Internetowej, jest chroniony prawem autorskim oraz innymi przepisami prawa. Treści z Serwisu nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane, zmieniane lub udostępniane osobom trzecim w celach handlowych. Niektóre ilustracje na stronie są dodatkowo objęte prawem autorskim osób trzecich.

Znaki towarowe

Jeżeli nie ustalono inaczej, wszystkie znaki towarowe na Stronie Internetowej są chronione ustawowo. Dotyczy to w szczególności marki Kaminiarz, tabliczek znamionowych, logotypów firmowych i symboli.

Oświadczenie o ochronie danych / polityka prywatności
Część podstawowa:

1. Podmiot odpowiedzialny

Zakład Mięsno – Wędliniarski KAMINIARZ sp. z o.o. S.K., ul. Leszczyńska 28, 64-115 Święciechowa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000450766 (w dalszej części niniejszego dokumentu określany „my“) jako operator niniejszej strony internetowej http://lubienaboczku.pl („Strona Internetowa”) jest administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych użytkowników Strony Internetowej („Użytkownik“).

Ochronę danych osobowych Użytkowników traktujemy z należytą powagą.

W celu zagwarantowania, że przepisy dotyczące ochrony danych są przestrzegane przez nas i naszych dostawców usług, podjęliśmy odpowiednie kroki techniczne i organizacyjne.

Zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, poniżej zamieściliśmy informacje dotyczące rodzaju, zakresu i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych pozyskanych w powiązaniu z korzystaniem ze Strony Internetowej.

2. Dane osobowe

Dane osobowe są to  wszelkie  informacje, które  mogą być  wykorzystane  do odkrycia tożsamości Użytkownika. Tego typu informacjami mogą być na przykład nazwisko Użytkownika, adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu. Informacje gromadzone poprzez stosowanie ciasteczek niemające bezpośredniego powiązania z tożsamością Użytkownika, np. w jaki sposób wykorzystuje on Stronę Internetową, także mogą być danymi osobowymi. Jeżeli takowe informacje opierają się na identyfikacji powiązanej z Użytkownikiem, są one odpowiednio gromadzone, przechowywane i oceniane. Dane niestanowiące danych osobowych są to informacje zbiorcze, tj. informacje połączone w większe, niespersonalizowane jednostki sumaryczne, zgromadzone i podlegające ocenie, na podstawie których nie można zidentyfikować jakiejkolwiek osoby fizycznej bez dokładania nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

3. Gromadzenie i zatwierdzanie danych

Użytkownik może korzystać ze Strony Internetowej bez ujawniania swojej tożsamości jako gość. Dane szczegółowe dotyczące standardowo gromadzonych przez nas informacji po uzyskaniu przez użytkownika – gościa dostępu do Strony Internetowej zostały podane poniżej w pozycji „Wpisy w dzienniku serwera WWW”

4. Wpisy w dzienniku serwera WWW

Po uzyskaniu dostępu do niniejszej Strony Internetowej, przeglądarka internetowa Użytkownika jest technicznie konfigurowana do automatycznego przekazywania następujących danych („wpisów do dziennika”) do naszego serwera www, które następnie zamieszczane są w plikach dziennika:

  • data uzyskania dostępu
  • czas uzyskania dostępu
  • URL strony internetowej z której nastąpiło przekierowanie
  • odczytany plik
  • wielkość przekazanych danych
  • typ i wersja przeglądarki internetowej
  • system operacyjny
  • adres IP
  • nazwa domeny dostawcy usług internetowych Użytkownika

Są to wyłącznie informacje, niepozwalające na identyfikację Użytkownika. Informacje te są niezbędne w celach technicznych, aby prawidłowo dostarczyć treści żądane przez Użytkownika, a ich gromadzenie jest nieuniknionym aspektem korzystania ze Strony Internetowej. Wpisy do dziennika są analizowane wyłącznie w celach statystycznych, aby usprawnić naszą witrynę internetową i leżącą u jej podstaw technologię, a następnie są usuwane.

Wpisy do dziennika, w tym adresy IP zanotowane we wpisach do dziennika, przechowywane są oddzielnie od pozostałych danych, które są generowane w ramach korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej.

5. Cookies

Stosujemy ciasteczka i piksele monitorujące do gromadzenia danych dotyczących korzystania Użytkownika, ze Strony Internetowej w celach reklamowych i do badań rynkowych, a także w celu dostosowania Strony Internetowej do potrzeb jej Użytkowników. Gromadzenie tych danych jest przeprowadzane anonimowo przy pomocy ciasteczka ID. Szczegółowe informacje odnośnie naszej polityki cookies oraz wykorzystywanych przez nas plików cookies znajdują się poniżej.

Przetwarzamy dane używania i tworzymy profile używania przy pomocy usługi Adobe Analytics należącej do Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irlandia („Adobe”). Informacje dotyczące wykorzystywania przez Użytkownika Strony Internetowej przekazywane są na serwery Adobe, gdzie są one analizowane i zwracane nam w postaci danych skumulowanych, ujawniających trendy w ogólnym wykorzystywaniu witryny internetowej.

Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych używania i tworzenia zanonimizowanego profilu używania tego rodzaju (dokonując zastrzeżenia typu „opt-out” – rezygnacji). Użytkownik może zgłosić swój sprzeciw na stronie internetowej Adobe poświęconej zastrzeżeniom typu „opt-out”. Chcąc uzyskać informacje dotyczące działania ciasteczek i opcji “opt-out” w Adobe Analytics, należy zapoznać się z oficjalną dokumentacją udostępnianą przez Adobe na stronie WWW: http://www.adobe.com/en/privacy/opt-out.html

Ponadto, przetwarzamy dane używania i tworzymy profile Użytkownika przy pomocy serwisu Google Analytics należącego do Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Przetwarzanie danych odbywa się w Stanach Zjednoczonych, kraju nieobjętym zakresem Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego

przepływu tych danych (Dziennik Urzędowy UE L.281 p 31). Informacje dotyczące wykorzystywania przez Użytkownika Strony Internetowej przekazywane są na serwer Google, gdzie są one analizowane i zwracane nam w postaci danych skumulowanych, ujawniających trendy w ogólnym wykorzystywaniu witryny internetowej. O ile dane przekazywane na serwer Google przez nas mogą nie stanowić danych osobowych ze względu na swój charakter, zaznaczamy, że Google, Inc., która analizuje te informacje, przestrzega postanowień programu „Safe Harbor” USA-UE oraz programu „Safe Harbor” USA-Szwajcaria zgodnie z wymaganiami amerykańskiego Departamentu Handlu w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Aby dowiedzieć się więcej na temat programu Safe Harbor i zobaczyć certyfikat Google, należy odwiedzić stronę http://www.export.gov/safeharbor/.

Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych używania i tworzenia zanonimizowanego profilu używania tego rodzaju (dokonując zastrzeżenia typu „opt-out” – rezygnacji). Użytkownik może zgłosić swój sprzeciw na stronie internetowej Google poświęconej zastrzeżeniom typu „opt-out”. Chcąc uzyskać informacje dotyczące działania ciasteczek i opcji „opt-out” w Google Analytics, należy zapoznać się z oficjalną dokumentacją udostępnianą przez Google na stronie WWW: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

6. Przekazywanie danych osobom trzecim

W celu zapewnienia działania Strony Internetowej współpracujemy z wieloma różnymi dostawcami usług. Zobowiązaliśmy tychże dostawców usług współpracujących z nami, jako podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, do przestrzegania naszych surowych wytycznych dotyczących przetwarzania danych zgodnie z krajowymi regułami dotyczącymi ochrony danych, tj. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

pozycji „Prawo do informacji oraz do poprawiania, usuwania i blokowania danych”.

7. Formularz kontaktowy

W przypadku kontaktowania się z nami poprzez e-mail lub formularz kontaktowy, przekazane informacje będą przechowywane i wykorzystywane w celu przetworzenia zapytania Użytkownika i możliwych dalszych zapytań z jego strony.

8. Łącza do innych serwisów WWW

W przypadku gdy Strona Internetowa zawiera łącza do innych serwisów WWW, nie mamy wpływu na zachowanie lub brak zachowania zgodności przez operatorów tych stron internetowych z przepisami dotyczącymi ochrony danych.

9. Prawo do informacji oraz do poprawiania, usuwania i blokowania danych

Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych lub wnioski dotyczące poprawiania, usuwania i blokowania danych osobowych Użytkownika należy kierować na adres e-mail: marketing@kaminiarz.pl

10. Zmiany niniejszej informacji o ochronie danych

Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych może zostać zmienione w razie zmiany zakresu usług świadczonych za pośrednictwem niniejszej Strony Internetowej lub w celu wypełnienia obowiązujących przepisów prawna. Taka zmiana nie będzie pozbawiać Użytkownika praw nabytych na podstawie dotychczasowych postanowień Oświadczenia. W razie braku zgody Użytkownika na takie zmienione postanowienia Oświadczenia, Użytkownik powinien zaprzestać korzystania ze Strony Internetowej.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych, prosimy o przesłanie nam wiadomości e-mail na następujący adres: marketing@kaminiarz.pl

Powyższe oświadczenie o ochronie danych / polityka prywatności obowiązuje od dnia: 03.08.2016r.